Zoka
Energy Solution

Индустриски отпад


сличен е на отпадот од домаќинствата, и е цврст отпад, кој потекнува од индустриско производство, трговија или услужни дејности, во мали количини и има карактеристики на отпад од домаќинства, од кој што е одделен посебниот отпад и се отстранува како отпадот од домаќинства.

+389 43 366 377

+389 71 219 095


Email info@zokaenergysolution.com.mk