Zoka
Energy Solution

Комерцијален отпад


е секој друг отпад создаден од правни и физички лица при вршење на комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни, административни и слични дејности, кој според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот од домаќинствата.

+389 43 366 377

+389 71 219 095


Email info@zokaenergysolution.com.mk