Zoka
Energy Solution

Неопасен отпад


е отпадот што не ги поседува карактеристиките на опасен отпад

+389 43 366 377

+389 71 219 095


Email info@zokaenergysolution.com.mk