Zoka
Energy Solution

Биоразградлив отпад


е отпад од органско потекло, кој може да се компостира, остатоци во мали количини вообичаени за домаќинствата и растителниот отпад.

+389 43 366 377

+389 71 219 095


Email info@zokaenergysolution.com.mk