parallax background

Видови отпад


ecofood-cooperation-icon-1

Складирањето на отпадот на нерегулираните депонии е единствен организиран начин на третирање на отпадот во РСМ. Капацитетот на постоечките депонии, во поголемиот број општини е пополнет, додека поголемиот број на депонии не ги задоволуваат ни минимумот технички стандарди за управување со отпад.

ecofood-cooperation-icon-3

Не постои основно третирање на земјиштето за заштита на подземните води како и контролирано одвојување на депонскиот плин кој настанува со разградување на отпадот во депонијата, што придонесува до чести пожари и можни експлозии во депониите. Дополнителен проблем е енормното загадување на подземните води за кои нема никава евиденција ниту мерања.

+389 43 366 377
+389 71 219 095

Email info@zokaenergysolution.com.mk