Zoka
Energy Solution

Габаритен отпад


е цврст отпад, настанат во домаќинствата, кој што и по неговото кршење (дробење), поради својот габарит не може да се собере во садовите за отпад, не може да се селектира од останатиот отпад и да се транспортира. Од габаритниот отпад се иземаат предмети, за кои што се предвидува селективно собирање и се собира по систем на донесување на места определени за таа намена.

+389 43 366 377

+389 71 219 095


Email info@zokaenergysolution.com.mk