Zoka
Energy Solution

Комунален отпад


е отпадот од домаќинствата, отпадот од јавните и сообраќајните површини, како и секој друг отпад од комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни, административни и слични дејности, кој според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот од домаќинствата.

+389 43 366 377

+389 71 219 095


Email info@zokaenergysolution.com.mk