Zoka
Energy Solution

Отпад од домаќинства


е отпад претежно настанува од физичките лица во домаќинствата, а не содржи посебен вид на отпад и се собира во садовите наменети за собирање на отпад.

+389 43 366 377

+389 71 219 095


Email info@zokaenergysolution.com.mk