Zoka
Energy Solution

Растителен отпад


е отпад кој настанува со косење трева, сечење дрва, чистење троскот, лисја, отпад од градини, овоштарници, лозја и друг отпад од растително потекло кој е погоден за компостирање.

+389 43 366 377

+389 71 219 095


Email info@zokaenergysolution.com.mk