Zoka
Energy Solution

Земјоделски отпад


е несакан или непродаден материјал што се создава целосно од земјоделски операции кои се директно поврзани со одгледување на земјоделски култури или одгледување на животни со примарна цел за да се оствари профит или за егзистенција.

+389 43 366 377

+389 71 219 095


Email info@zokaenergysolution.com.mk